نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مزایای X10 نسبت به C.P.M های تختی

  • Fixation بیمار بسیار راحت و ساده

  • زوایای دستگاه منطبق بر آناتومی بدن و بسیار دقیق

  • Full Extention بی نظیر